Dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 w okresie 36 m-cy i oleju napędowego w okresie 36 m-cy dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna.

To jest archiwalna wersja strony z dnia 13.09.2023, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: odpowiedzi 21.09.2023 r.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw na potrzeby własne Zamawiającego,  oraz publicznej stacji paliw w okresie 36 miesięcy dla ON oraz 36 miesięcy dla Pb 95 od daty podpisania umowy w ilości:

·          olej napędowy ok.   4 026 023 litrów

·          benzyna Pb 95 ok.   452 127  litrów

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

09134100-8 – olej napędowy

09132100-4 – benzyna bezołowiowa

 

Wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 20 %, w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zamówienia o ilości  jak wyżej,  strony rozliczą dostawy wg rzeczywiście dostarczonej ilości  paliw  a  Wykonawcy oprócz żądania  zapłaty ceny  nie przysługują  żadne inne roszczenia  wobec Zamawiającego. Przewidywana orientacyjna wielkość zamówienia na olej napędowy o podwyższonych właściwościach niskotemperaturowych w całym okresie objętym zamówieniem 39 420 litrów, gdzie dopuszcza się jednorazową łączną dostawę tego produktu minimum 3.500 litrów.

  

 

Oferowane paliwa muszą spełniać: wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie  wymagań jakościowych dla paliw ciekłych / Dz. U. z 23 października 2015 r , poz. 1680 tekst jednolity opublikowany dnia 11 lipca 2023 r. Poz. 1314 w Obwieszczeniu  Ministra Klimatu irodowiska z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U.2017.247 t.j.), oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06 i PN-EN 228+A1:2017-06– Paliwa do pojazdów samochodowych.

Zgodność oferowanych paliw z powyższymi wymaganiami będzie badana na podstawie załączonych norm zakładowych (warunków technicznych) lub świadectw jakości.

Dostawy paliw odbywać się będą sukcesywnie w okresie 36 miesięcy dla oleju napędowego oraz 36 miesięcy dla benzyny Pb95 - od dnia podpisania umowy  własnym lub wynajętym środkiem transportu Wykonawcy o pojemności 30. 000 litrów, z bazy Wykonawcy/Bazy Składowej Paliw do Stacji Paliw w Łukowie ul. Piłsudskiego 29. Zamawiający   każdorazowo wymagać będzie od Wykonawcy  przedłożenia  poświadczonej  za zgodność z oryginałem kserokopii atestu  jakościowego lub odpisu świadectwa jakości paliwa wystawionego przez akredytowane laboratorium. Wykonawca zobowiązany będzie do zakładania plomb numerycznych do zabezpieczenia towaru po załadunku w miejscu zalania cysterny. Na każdą partię towaru wykonawca wystawi dowód wydania „WZ” który będzie zawierał: nr. zalanej komory, temperaturę nalewu, objętość wlanego paliwa, gęstość w 150C, masę kg, objętość w 150C. Zamawiający dokonywał będzie komisyjnego odbioru paliwa na Stacji Paliw. Zbiorniki i urządzenia pomiarowe będą posiadały aktualne legalizacje. Przyjmowanie paliwa też będzie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 01.09.2009, Poz.1035.


DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

OGŁOSZENIE  na E-Zamówienia

Ogłoszenie na e-zamówienia


Załączniki:
 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe Wyniki postępowania (04.12.2023, 08:20) - pobrań: 388
 2. s153s1701674402.pdf (04.12.2023, 08:20) - pobrań: 371
 3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.11.2023, 12:46) - pobrań: 403
 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (20.10.2023, 12:20) - pobrań: 480
 5. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.pdf (20.10.2023, 10:19) - pobrań: 473
 6. Załącznik nr 3 w formacie XML .xml (18.10.2023, 11:19) - pobrań: 480
 7. PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 6 PO ZMIANACH 10.10.2023 (10.10.2023, 11:30) - pobrań: 490
 8. 2023.10.04 PKS w Łukowie - pytania do SWZ (10.10.2023, 11:29) - pobrań: 499
 9. sprawozdanie F-01 za II kw. 2023 (10.10.2023, 11:28) - pobrań: 489
 10. 21.09-odpowiedzi.pdf (21.09.2023, 13:00) - pobrań: 523
 11. DOKUMENTACJA_2023.zip (13.09.2023, 09:34) - pobrań: 616
Opublikował: Daniel Cąkała
Publikacja dnia: 13.09.2023, 09:45
Dokument oglądany razy: 2 227
Podpisał: Daniel Cąkała
Dokument z dnia: 13.09.2023